Publikujte knihu – ihned a zdarma
510 nových e-knih v nabídce
Výběr měny

Jak publikovat

Ročně se na pultech knihkupců objeví na 16 tisíc knižních titulů a pro nové autory je velmi složité prosadit se na tak malém a značně konkurenčním trhu, znamená to obcházet většinu nakladatelství a přesvědčovat editory, že právě Vaše kniha se stane příštím bestsellerem. Do každého nakladatelství chodí denně obrovské množství rukopisů, pokud rukopis knihy přinesete osobně, doručíte poštou nebo pošlete mailem bez doporučujícího dopisu, tak je velmi pravděpodobné, že se na Vaši knihu ani nikdo nepodívá nebo jen velice zběžně a většina rukopisů tak skončí odmítnutých, obvykle i bez letmého přečtení.

Autoři, kteří dosud nepublikovali nebo se pokoušeli publikovat, ale neúspěšně, nebo již publikovali a nejsou vázáni exkluzívní smlouvou s některým vydavatelstvím, mohou nyní sami publikovat na webových stránkách www.bezvydavatele.cz

K publikování Vašeho literárního díla na www.bezvydavatele.cz slouží jednoduchý instalační průvodce, kde v jednotlivých krocích zadáte údaje o autorovi a publikované knize.

Autoři publikující prvně na www.bezvydavatele.cz zadávají údaje o sobě – jméno, pod kterým publikujete, buď pod skutečným, nebo uměleckým jménem, napíšete svůj stručný profesní životopis a případně prezentujete svoji dosavadní literární činnost. Údaje o bankovním spojení slouží výhradně k výplatě autorských honorářů a mohou být sděleny kdykoli následně, stačí je uvést až před výplatou prvního autorského honoráře.

Autoři publikující první nebo další literární dílo na www.bezvydavatele.cz zadávají údaje o knize – název knihy, její krátký popis, o čem kniha pojednává, vyberete z menu, do které literární kategorie bude kniha zařazena, zadáte klíčová slova, která slouží k vyhledávání knihy ve vyhledávačích a případně můžete uvést typickou nebo oblíbenou pasáž knihy, která literární dílo přiblíží čtenáři tak, aby si chtěl knihu zakoupit a přečíst. Součástí instalace knihy je nastavení její prodejní ceny, přičemž prodejní cenu si určuje přímo autor a můžete ji měnit kdykoli v průběhu prodeje knihy. Prodejní cena je volitelná v intervalu od 20 Kč do 200 Kč, přičemž prodejní cena zahrnuje DPH 21%.

K publikování knihy na webových stránkách budeme potřebovat Vaše potvrzení, že jste majiteli autorských práv.

Rovněž budeme potřebovat potvrdit, že jste osoba starší 18 let, u osob mladších 18 let, je k publikování e-knihy potřeba souhlas jejich zákonného zástupce.

Po vyplnění údajů o autorovi a údajů o knize se rukopis knihy nahrává do systému, knihu lze nahrát ve formátu Word - DOC nebo DOCX, který je optimálním formátem pro psaní a editování knih. Pokud máte knihu napsanou v jiném formátu, je potřeba soubor přeformátovat tak, aby ho bylo možné vložit do systému.

Kniha musí být napsaná v jediném textovém souboru o velikosti do 50 MB, soubor by měl obsahovat všechny stránky publikované knihy, tedy i přední stránky uvádějící titul, autorská práva, věnování, úvod, předmluvu a další. Pokud chcete přední stránky redukovat, tyto stránky by měly zmiňovat alespoň název knihy a autora. E-kniha by měla rovněž mít zadní stránky, které se obvykle neřídí pevnějšími pravidly jako přední stránky, zadní stránky by měly podle běžných zvyklostí uvádět obsah knihy, ukázkovou nebo typickou část knihy a reference.

Rukopis knihy by měl být napsaný nejlépe ve fontu písma Arial, který je nejvhodnějším pro přeformátování do elektronických formátů e-knih. Můžete použít i jiné fonty písma, avšak nemůžeme Vám zaručit, že nedojde k menším deformacím textu, jako je např. vkládání nežádoucích mezer a tabelací. Text pište nejlépe zleva, vyvarujte se používání odrážek vlevo, centrování textu nebo zarovnávání textu vpravo, neboť mohou způsobit vkládání prázdných znaků při převodu na elektronické formáty.

Nepoužívejte, pokud to není nutné, „konce stránek“, které způsobují nežádoucí vkládání prázdných stran při převodu na elektronické formáty e-knih.

Pokud kniha obsahuje obrázky nebo fotografie, které obvykle tvoří největší část v paměti souboru a mohou snadno přesáhnout maximální dovolenou velikost souboru 50 MB, tyto obrázky je nejprve nutné přeformátovat, nejlépe do formátu JPG mající menší nároky na použitou paměť, po přeformátování můžete obrázky nebo fotografie vložit vycentrovaně do textu. Pokud používáte obrázky z externího zdroje, měl by k němu být uveden hyperlink, jinak může dojít ke ztrátě informace, odkud byl obrázek pořízen a nezobrazil by se v převedeném elektronickém formátu.

Texty v kombinaci s grafickými prvky je možné vkládat pouze pod sebou, s oddělenými texty a grafikou, umístění textu a obrázků vedle sebe způsobuje nežádoucí spojení textů a grafických prvků do jednoho útvaru a kniha tak nebude čitelná v elektronickém formátu.

Rovněž není možné psát text knihy do dvou nebo více sloupců vedle sebe (např. u básní), neboť i zde by došlo ke spojení textů ze dvou sloupců do jednoho nečitelného útvaru.

Před instalací knihy na webové stránky musí být její rukopis zkontrolovaný a zpracovaný odborným redaktorem (editorem nebo korektorem) tak, aby rukopis neobsahoval četné gramatické chyby. Rukopis by měl být rovněž připraven po stránce stylistické, mělo by být eliminované časté opakování výrazů, použití kostrbatých a nesrozumitelných vět a dlouhých souvětí. Rukopis knihy by měl být vyladěný i po stránce obsahové, to znamená jazykově dobře srozumitelný tak, aby se čtenář nemusel v textu vracet ve snaze pochopit, co chtěl Autor říci.

Před instalací rukopisu knihy na webové stránky doporučujeme konzultovat rukopis s některým z editorů. Je nezbytné provést ještě jednou finální kontrolu textu rukopisu - jeho formátování, členění na jednotlivé kapitoly, odstavce, nadpisy, odsazení textu, stránkování a celkovou grafickou úpravu.

K e-knize lze nainstalovat i titulní stránku, pokud vlastníte graficky zpracovaný návrh. Návrh titulní strany by měl být k umístění pouze na přední stránku, nikoli tedy na přední stranu, hřbet a zadní stranu, jako v tištěné podobě knihy. Návrh by měl dobře vypadat v běžné velikosti, jakož i v malém formátu, který se zobrazuje ve vyhledávačích. Titulní strana musí být uložena v jednom souboru o velikosti do 500 kB, podporované formáty souboru s titulní stranou jsou JPG, PNG a GIF.

Pokud nevlastníte žádný grafický návrh titulní stránky, v tomto případě můžete využít náš software k automatickému generování titulní stránky knihy, generování titulní stránky lze neomezeně opakovat, až se Vám daný návrh bude líbit. Nezapomeňte, že vhodně navržená titulní stránka Vás vždy odliší v množství knih v nabídce na trhu.

Veškeré údaje o autorovi a publikované knize lze kdykoli v průběhu publikování upravovat nebo měnit, toto se týká i změny prodejní ceny nebo nahrání nového souboru s vylepšeným rukopisem knihy nebo novým grafickým návrhem titulní strany.

Po zadání údajů o autorovi, o publikované knize, nahrání rukopisu knihy do systému a případně instalaci titulní stránky bude e-kniha námi dále elektronicky zpracována ke zveřejnění na webových stránkách

  • rukopis knihy v textovém souboru bude přeformátován do všech potřebných formátů ke čtení na většině čtecích zařízení (PDF, ePUB a MOBI),
  • k e-knize bude doplněn obal knihy, pokud nebyl Vámi nainstalován nebo vygenerován,
  • budou ověřena autorská práva a nezávadnost obsahu knihy.

Při úpravách textu knihy do požadovaných formátů se snažíme, aby nedocházelo k nežádoucím změnám nebo deformacím elektronického textu knihy, jako jsou např. spojená slova nebo odstavce.

Tvorba webových stránek - AiVision, s.r.o.